-

Historia do 966


VI w.

A1005005

Zasiedlenie terytoriów nad Odrą i Wisłą przez Słowian pochodzących z ziem między Dnieprem, Dniestrem a Prypecią (Polacy, Czesi, Słowianie Połabscy – umownie zwanych zachodnimi).

 

VI-VII w.

A1005025

Wzniesione zostały najstarsze, zdaniem archeologów, grody słowiańskie: w Szeligach pod Płockiem, w Haćkach na Podlasiu, w Zimnem nad Bugiem.

 

 

ok. 850

A1005050

Anonimowe źródło tzw. „Geografa bawarskiego” pt. „Opis grodów i ziem z północnej strony Dunaju” opisuje plemiona słowiańskie zamieszkujące ziemie polskie. Są to: Wolinianie, Przyrzyczanie, Ślężanie, Dziadoszanie, Opolanie, Golężyce, Wiślanie, Lędzice, Goplanie.

 

885-960

A1005075

„Żywot św. Metodego” (tzw. Legenda Panońska) zawiera wzmiankę o plemionach słowiańskich zamieszkujących ziemie nad Wisłą i Odrą. 

Na podstawie Legendy Panońskiej wysnuto hipotezę o chrystianizacji Wiślan, jednak hipoteza ta nie została potwierdzona badaniami archeologicznymi. Opis plemion słowiańskich sprzed powstania państwa pierwszych Piastów znajduje się także w Kronice Thietmara z l. 1012-1018. Dwoma głównymi ośrodkami władzy był kraj Wiślan, istniejący nad górnym biegiem Wisły, i plemiona skupione wokół Polan, zamieszkałe tereny nad środkową Wartą.

 

ok. 960

A1005100

Początek panowania Mieszka I, księcia Polan, syna Siemomysła. Zarówno Mieszko I, jak i Siemomysł, dążyli do utworzenia organizacji państwowej, co wiązało się z ekspansją terytorialną i jednoczeniem plemion sąsiednich w ramach jednej organizacji terytorialnej.

 

963

A1005125

Starcia Mieszka I z Wieletami. Wieleci utworzyli organizację terytorialną położoną między dolną Odrą a Dolną Łabą, skupiającą cztery plemiona słowiańskie. Konflikt z Wieletami zapoczątkował bezpośrednie stosunki państwa Mieszka I z Marchią Wschodnią, utworzoną na przez królów niemieckich na pograniczu Saksonii.

 

965

A1005150

Porozumienie Mieszka I z księciem czeskim Bolesławem, wzmocnione małżeństwem z córką księcia czeskiego – Dobrawą. Sojusz z Czechami był reakcją Mieszka I na zagrożenie ze strony margrabiów saskich. Porozumienie Mieszka I z margrabią Marchii Wschodniej Geronem, działającym w imieniu cesarza Ottona I. Mieszko uznał zależność od cesarstwa i związany z tym obowiązek opłacania na rzecz cesarstwa trybutu.